Our Privacy Policy

Quy định sử dụng thông tin cá nhân

Hiệp hội Niigata Việt Nam có phương châm bảo vệ thông tin cá nhân, tôn trọng pháp luật và các quy định liên quan đến bảo hộ thông tin cá nhân,
thực hiện triệt để việc bảo hộ và sử dụng chính xác thông tin cá nhân.

1. Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân
 • Nêu rõ mục đích sử dụng cũng như phạm vi cung cấp trước khi tiến hành thu thập thông tin cá nhân
 • Thu thập bằng phương pháp hợp pháp và chính xác với sự đồng ý của đương sự là đối tượng sở hữu thông tin cá nhân.
 • Ngoại trừ trường hợp có được sự đồng ý của đương sự hay có quy định của pháp luật,
  tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân đã thu thập được ngoài mục đích sử dụng hoặc cho bên thứ ba.
2. Duy trì tính chính xác, tính an toàn
 • Duy trì thông tin cá nhân đã thu thập được ở trạng thái chính xác và mới nhất.
 • Do đó, tổ chức bảo vệ cần thiết nhằm phòng chống truy cập trái phép, mất mát, phá hủy, lợi dụng hoặc làm rò rỉ thông tin.
3. Tôn trọng quyền lợi liên quan đến thông tin cá nhân
 • Tôn trọng quyền của đương sự là đối tượng sở hữu thông ti cá nhân, khi có yêu cầu thông báo mục đích sử dụng, phát hành, đính chính, xóa một phần, tạm ngừng sử dụng, xóa bỏ vĩnh viễn liên quan đến thông tin cá nhân mà Hiệp hội đang lưu trữ,
  sẽ được đáp ứng nhanh chóng, ngoại trừ trường hợp đặc biệt được pháp luật quy định.
4. Không ngừng cải thiện
 • Duy trì hệ thống bảo hộ thông tin cá nhân, nắm bắt xu hướng xã hội cũng như sự thay đổi tình hình,
  nỗ lực không ngừng cải thiện và nâng cao.
Chế định 04/09/2013

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân trên trang này

Thông tin cá nhân cung cấp trên trang này sẽ được sử dụng với mục đích dưới đây trong phạm vi cần thiết. Xin hãy hiểu rõ.

 • Giới thiệu tổ chức hội thảo, sự kiện
 • Giải đáp thắc mắc, gửi tài liệu yêu cầu
 • Tham gia hội sẽ được đăng thông tin vào "Danh sách hội viên" (Chỉ đăng thông tin hội viên pháp nhân, không đăng thông tin hội viên cá nhân)