Hướng dẫn gia nhập

Cách thức gia nhập

Quý vị có nguyện vọng gia nhập hội xin đọc kỹ "Nội quy Hiệp hội Niigata Việt Nam" và đăng ký bằng một trong các cách dưới đây.

 1. Điền thông tin cần thiết vào Đơn đăng ký rồi gửi đi.
 2. Tải Đơn đăng ký(PDF:96KB), in và điền thông tin cần thiết rồi gửi đến số FAX dưới đây.

  Gửi Văn phòng Hiệp hội Niigata Việt Nam
  -- FAX +81-25-228-4885 --

Thông tin cá nhân cung cấp trên trang này sẽ được sử dụng với mục đích dưới đây trong phạm vi cần thiết. Xin hãy hiểu rõ.

 • Giới thiệu tổ chức hội thảo, sự kiện
 • Giải đáp thắc mắc, gửi tài liệu yêu cầu
 • Tham gia hội sẽ được đăng thông tin vào "Danh sách hội viên"
  (Chỉ đăng thông tin hội viên pháp nhân, không đăng thông tin hội viên cá nhân)

>> Phương châm bảo hộ thông tin cá nhân

Nội quy Hiệp hội Niigata Việt Nam

 1. Chương 1 Quy định chung

  • (Tên gọi)
   1. Điều 1 Tổ chức này có đặt tên Hiệp hội Niigata Việt Nam (dưới đây gọi tắt là "Hiệp hội này").
  • (Văn phòng)
   1. Điều 2 Hiệp hội này có văn phòng đặt tại thành phố Niiagta, tỉnh Niigata.
 2. Chương 2 Mục đích và Nghiệp vụ

  • (Mục đích)
   1. Điều 3 Hiệp hội này có mục đích tìm hiểu song phương và thúc đẩy quan hệ hữu hảo với Việt Nam, đồng thời đóng góp vào giao lưu kinh tế, phát triển xã hội của cả hai bên.
  • (Nghiệp vụ)
   1. Điều 4 Hiệp hội này thực hiện những nghiệp vụ dưới đây nhằm đạt được mục đích đã nêu ở điều trên.
    1. (1) Nghiệp vụ liên quan đến giao lưu kinh tế với Việt Nam
    2. (2) Các nghiệp vụ thắt chặt mối quan hệ giữa các thành viên cũng như với phía Việt Nam
    3. (3) Phái cử, tiếp nhận các đoàn đại biểu kinh tế
    4. (4) Tổ chức hội thảo kinh tế
    5. (5) Các nghiệp vụ khác
 3. Chương 3 Hội viên và Hội phí

  • (Hội viên)
   1. Điều 5 Hội viên của Hiệp hội này có 3 thành phần
    1. (1) Hội viên cá nhân
    2. (2) Hội viên pháp nhân
    3. (3) Hội viên đặc biệt (được chỉ định thông qua đại hội BCH)
  • (Hội phí)
   1. Điều 6 Hội viên chính thức có 2 thành phần dưới đây, phải đóng hội phí năm tiếp theo.
    1. (1) Hội viên cá nhân 5,000JPY/suất (thành viên BCH đóng 2 suất trở lên)
    2. (2) Hội viên pháp nhân 10,000JPY/suất (thành viên BCH đóng 2 suất trở lên)
   2. 2. Hội viên đặc biệt không phải đóng hội phí
   3. 3. Hội phí đã đóng không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào
 4. Chương 4 Ban chấp hành và Phòng tổ chức

  • (Ban chấp hành)
   1. Điều 7 BCH được cấu thành như dưới đây
    1. (1) Hội trưởng: 1 người
    2. (2) Cố vấn: vài người
    3. (3) Cán bộ tư vấn: vài người
    4. (4) Hội phó: tối đa 15 người
    5. (5) Cán bộ thường trực: tối đa 20 người
    6. (6) Quan sát viên: tối đa 2 người
  • ('Bầu BCH)
   1. Điều 8 BCH được hội viên lựa chọn ở Đại hội
  • (Nhiệm kỳ BCH)
   1. Điều 9 Nhiệm kỳ BCH là 2 năm. Không giới hạn tái nhiệm.
   2. 2. Tùy việc bổ quyết hay tăng thành viên mà thời hạn nhiệm kỳ của thành viên BCH khóa trước sẽ là thời hạn còn lại của thành viên khóa hiện tại.
   3. 3. Khi kết thúc nhiệm kỳ, khi chưa có người kế nhiệm thì thành viên BCH khóa hiện tại vẫn tiếp tục công việc.
  • (Nhiệm vụ của BCH)
   1. Điều 10 Hội trưởng đại điện Hiệp hội này, quản lý tổng thể.
   2. 2. Hội phó hỗ trợ Hội trưởng, giải quyết thay khi Hội trưởng có vấn đề hoặc vắng mặt
   3. 3. Cán bộ thường trực tổ chức Đại hội thường trực và đảm nhiệm các công việc liên quan.
   4. 4. Quan sát viên thẩm tra tình trạng thực hiện nhiệm vụ và báo cáo tài chính của Hiệp hội
  • (Phòng tổ chức)
   1. Điều 11 Thành lập phòng tổ chức để thực hiện nghiệp vụ của Hiệp hội
   2. 2. Trưởng phòng tổ chức do Hội trưởng chỉ định, bao quát nghiệp vụ.
 5. Chương 5 Hội nghị

  • (Đại hội)
   1. Điều 12 Đại hội do các thành viên chính thức tiến hành.
   2. 2. Đại hội có hai loại, định kỳ và không định kỳ.
   3. 3. Đại hội định kỳ tiến hành một năm một lần. Trường hợp được Hội trưởng chấp nhận có thể tiến hành đại hội không định kỳ.
   4. 4. Đại hội tiến hành nghị quyết các nội dung dưới đây.
    1. (1) Thay đổi nội quy Hội
    2. (2) Báo cáo nghiệp vụ và quyết toán thu chi
    3. (3) Kế hoạch làm việc và dự toán thu chi, các thay đổi nếu có
    4. (4) Bầu cử, bãi nhiệ, bổ nhiệm Hội trưởng
    5. (5) Mức hội phí
    6. (6) Những hạng mục cần thiết khác
   5. 5. Đại hội do Hội trưởng đứng ra kêu gọi dựa trên quyết định tại cuộc họp của cán bộ thường trực.
   6. 6. Hội trưởng đảm nhiệm vai trò Nghị trưởng của Đại hội
   7. 7. Nghị quyết của Đại hội được quyết định theo quá bán số người tham gia. Nếu số phiếu thuận và chống bằng nhau thì Nghị trưởng sẽ quyết định.
   8. 8. Hội viên pháp nhân và hội viên cá nhân có thể thực hiện quyền nghị quyết bằng việc gửi giấy ủy quyền.
  • (Cuộc họp cán bộ thường trực)
   1. Điều 13 Cuộc họp cán bộ thường trực do Hội trưởng, Hội phó, cán bộ thường trực tiến hành.
   2. 2. Cuộc họp cán bộ thường trực tiến hành nghị quyết các nội dung dưới đây
    1. (1) Các hạng mục cần nghị quyết thêm sau Đại hội
    2. (2) Các hạng mục liên quan đến việc thực hiện các nội dung đã quyết định ở Đại hội
    3. (3) Các hạng mục cần thiết khác
   3. 3. Cuộc họp cán bộ thường trực do Hội trưởng đứng ra kêu gọi hội viên tham gia khi Hội trưởng nhận thấy cần thiết và khi có trên 2/3 số lượng cán bộ thường trực yêu cầu tổ chức.
   4. 4. Hội trưởng đảm nhiệm vai trò Nghị trưởng của Cuộc họp cán bộ thường trực
   5. 5. Nghị quyết của Cuộc họp cán bộ thường trực được quyết định theo quá bán số người tham gia. Nếu số phiếu thuận và chống bằng nhau thì Nghị trưởng sẽ quyết định.
   6. 6. Cán bộ thường trực có thể thực hiện quyền nghị quyết bằng việc gửi giấy ủy quyền.
 6. Chương 6 Kế toán

  • (Năm tài chính kế toán)
   1. Điều 14 Kinh phí cần thiết để Hiệp hội hoạt động là hội phí, tiền ủng hộ và các khoản thu khác.
   2. Điều 15 Năm tài chính kế toán của Hiệp hội bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 hàng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 8 năm kế tiếp.
 7. Chương 7 Phụ lục

  • (Các hạng mục khác)
   1. Điều 16 Các hạng mục cần thiết để thực hiện nội quy này được Hội trưởng quyết định thông qua nghị quyết ở cuộc họp cán bộ thường trực.
   2. Điều 17 Nội quy này có thể được cải chính dựa theo nghị quyết ở Đại hội
Chế định ngày 4 tháng 9 năm 2013